Producenci
Sklep został wyłączony. Obecnie pełni funkcję wyłącznie internetowego katalogu produktów.Nie ma możliwości rejestracji klienta, składania zamówień, logowania się klienta.
W przypadku zainteresowania zakupem produktów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numer: 667 572 724.
Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin dotyczy Umów Sprzedaży zawartych po 25 grudnia 2014 roku i określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sklep.miromatic.pl.

Sprzedającym jest firma FHU Miromatic z siedzibą pod adresem: ul. Nagawczyna 94, 39-200 Nagawczyna , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG z adresem zakładu głównego: ul. Nagawczyna 94, 39-200 Nagawczyna; zarejestrowaną pod numerem NIP: 8721894457, Regon: 180957907 zwaną także zamiennie „Sprzedawcą”.

Każdy Klient dokonując zakupów w sklepie internetowym zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 1 Definicje Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Produktów (Towarów) przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.

2.Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.miromatic.pl zwany dalej Sklepem, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt (Towar).

3.Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym oraz zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

4. Towar( Produkt) - produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym,.

5. Przedmiot transakcji – Produkty (Towary) wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..

6. Klient (Kupujący) – pełnoletnia osoba fizyczna a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia dalej nazywana „Klientem” lub „Kupującym”.

7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 9.  Strona – Sprzedawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://sklep.miromatic.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Czas trwania umowy/świadczenia

W przypadku świadczeń jednorazowych, jakim jest sprzedaż towarów w sklepie internetowym, wykonanie umowy wygasa z chwilą wywiązania się z ostatniego ze świadczeń wynikających z umowy kupna sprzedaży, w tym dostawy towaru.

13. Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi, dostępu do faktur dotyczących zakupów dokonanych w sklepie internetowym oraz sprawdzenia statusu swoich zamówień.

14. Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane na stronach Sklepu internetowego. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

§ 2 Zasady ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 3 Składanie zamówień

1.Warunkiem technicznym złożenia zamówienia jest:

• podłączenie do Internetu,

• poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub w wersji 1.x., Chrome,

• włączenie opcji akceptacji plików "cookies", aktywny interpretator Java Script oraz zainstalowany flash plug-in,

2.Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową,

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient wyraża zgodę uprawniającą Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Na życzenie klienta zamiast faktury VAT Sprzedający wystawi rachunek lub paragon.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia .

9.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien się zarejestrować podając login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Rejestracja jest dobrowolna. Klient może także dokonać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.

10. Usługodawca ma prawo zablokować danemu Usługobiorcy dostęp do Konta i usług w przypadkach:

1) działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,

2) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

3) gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Sklepu Internetowego .

11. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika w razie rażącego naruszenia postanowień nn. Regulaminu. Usunięcie konta nastąpi w terminie 14 dni od zdarzenia stanowiącego jego podstawę. Usunięcie konta jest nieodwracalne i powoduje całkowitą utratę usług okresowych oraz historii Konta.

§ 4. Koszty i termin wysyłki

1. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić pracownicy Sklepu poinformują niezwłocznie o tym klienta drogą telefoniczną lub mailową.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Również istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedającym.

4. Towar wysyłany jest w dni robocze.

5. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 14 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 12:00 danego dnia.). W razie braku możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji nie dłuższy niż 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy. Czas realizacji Zamówienia podawany w Sklepie internetowym ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ilości i wielkości napływających zamówień oraz dokonania zapłaty za Towar.

6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Sposoby płatności , sposób i koszt dostawy.

§ 5. Płatności

1.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę/rachunek).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu lub gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy.

3. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.

§ 6. Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając podany wzór umieszczony na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt- od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

2. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że po uzgodnieniu stron konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Usługodawcy: ul. Nagawczyna 94, 39-200 Nagawczyna.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. W przypadku gdy była wystawiona faktura jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostanie przesłana do kupującego. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§8. Procedura reklamacji

1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3.Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Przesyłając towar za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

4. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji, w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@miromatic.pl lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego pod adresem https://sklep.miromatic.pl

5. Zaleca się by złożona reklamacja zawierała następujące dane:

• informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

• żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 

• dane kontaktowe składającego reklamację. Dla ułatwienia procesu reklamacji na stronie internetowej sklepu zamieszczono wzór reklamacji towaru.

6.Wszelkie uwagi, reklamacje oraz zapytania dotyczące reklamacji bądź sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być kierowane na adres sprzedaz@miromatic.pl Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli wiadomość dotycząca reklamowanego Towaru przez Użytkownika:

a) nie ma danych tożsamości Użytkownika,

b) zawiera treści obraźliwe i wulgarne.

§9. Reklamacja z tytułu rękojmi

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

1.1.Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

1.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy oraz gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości Przepis ten nie ma zastosowania, gdy Klientem jest konsument. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

3.1. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3.2. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

4. Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedawca.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (dyrektywa ADR) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie rozwiązywania sporów przez Internet (rozporządzenie ODR).

  1. ADR (Alternative Dispute Resolution) to alternatywne metody rozstrzygania sporów. Wykorzystuje się je w rozwiązywaniu nieporozumień między przedsiębiorcą a konsumentem. Charakteryzują się tym, że toczone w ich ramach postępowania prowadzone są bez udziału sądu, przez niezależną osobę trzecią – np. mediatora lub arbitra.

  2. ODR to Internetowe rozstrzyganie sporów czyli zastosowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów z pomocą technologii internetowych. Podmioty ODR pomagają konsumentom i przedsiębiorcom w rozpatrzeniu ich sporu za pośrednictwem Internetu. Taki sposób rozstrzygania sporów jest pomocny szczególnie w wypadku zakupów przez Internet, gdy konsument i przedsiębiorca często znajdują się daleko od siebie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) tj od dnia 25.12.2014 r.

6. Data opublikowania regulaminu 24.12.2014 r.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl